Educatief verlof

Overgangsregeling

Het betaald educatief verlof wordt onderworpen aan enkele grondige veranderingen. Hieronder vindt je een overzicht van de aanpassingen.

Voor dit schooljaar is er evenwel een overgangsregeling: een nieuw Koninklijk Besluit voorziet overgangsmaatregelen, waardoor die vermindering van het aantal kredieturen niet van toepassing is op cursisten die een opleiding volgen die deel uitmaakt van een meerjarige cyclus én die uiterlijk in het schooljaar 2006-2007 met de opleiding startten.

De overgangsmaatregelen gelden enkel voor:

Nieuwe regeling

Verhoging loongrens educatief verlof

De loongrens voor educatief verlof wordt vanaf 1 september 2006 geïndexeerd en bedraagt 2.100 euro. De loongrens blijft 2.500 euro voor 45-plussers en werknemers betrokken bij bedrijfssluiting.

Nieuwe terugbetalingsprocedure

Vanaf 1 september 2006 (begin schooljaar 2006-2007) wijzigt de terugbetalingsprocedure. De terugbetaling gebeurt niet meer op basis van het werkelijke loon, maar er zal een forfaitair bedrag per gevolgd lesuur betaald worden (zie ook ons artikel van 13 juli 2006 in ‘lees ook’).

Dit forfaitair bedrag varieert in functie van de leeftijd van de werknemer:

Het KB dat deze forfaitaire bedragen vastlegt, is op 1 september 2006 gepubliceerd.

De concrete modaliteiten voor de terugbetaling zijn ons nog niet bekend. Het zou kunnen dat de Dienst Educatief Verlof een aantal gegevens van de DMFA zal gebruiken om het bedrag van de terugbetaling te bepalen.

Let op: het geïndexeerde loonplafond van 2.100 euro (of 2.500 euro voor 45-plussers en werknemers betrokken bij bedrijfssluiting) blijft van toepassing in het kader van de doorbetaling van het normale loon door de werkgever aan de werknemer tijdens de opname van het educatief verlof.

Maximum aantal opleidingsuren

Naast de nieuwe terugbetalingswijze (forfaitaire terugbetaling per gevolgd opleidingsuur wordt er nog een belangrijke wijziging doorgevoerd vanaf 1 september 2006, namelijk de vermindering van het maximum aantal opleidingsuren waarop de werknemer recht heeft. Een KB beperkt bijvoorbeeld de uren algemene vorming tot 80 uren, de universitaire opleidingen tot 120 uren en de beroepsopleidingen tot 100 uren. Slechts voor de algemene opleidingen en de taalcursussen blijft de huidige grens onverkort van toepassing.

Hieronder een overzicht:

  HUIDIGE REGELING NIEUWE REGELING
Beroepsopleiding 120 uren 100 uren
Algemene opleiding 80 uren 80 uren
Beroepsopleiding + algemene opleiding 120 uren 100 uren
Taalcursus 80 uren 80 uren
Taalcursus + Beroepsopleiding 120 uren 100 uren
Sectorale beroepsopleiding 180 uren 100 uren
Universiteitscursus 180 uren 120 uren

Voor de lesuren die samenvallen met de normale arbeidstijd bedraagt het maximum aantal verlofuren:

  HUIDIGE REGELING NIEUWE REGELING
Beroepsopleiding 180 uren 105 uren
Algemene opleiding 120 uren 85 uren
Beroepsopleiding + algemene opleiding 180 uren 105 uren

Certificering van verworven competenties

Vanaf 1 september 2006 staat het betaald educatief verlof ook open voor werknemers die examens voorbereiden en afleggen, georganiseerd door de Gewesten in het kader van het systeem van erkenning of certificering van verworven competenties. Een nieuw ontwerpKB bepaalt de formaliteiten die moeten vervuld worden en het aantal uren waarop de werknemer recht heeft.

Recht op 8 uren

In dit kader heeft de werknemer recht om, met behoud van zijn normaal loon, gedurende 8 uren afwezig te zijn op het werk. Deze 8 uren worden aangerekend op het maximumplafond van de terugbetaalde uren en de werknemer moet ze opnemen op de dag van het examen.

Verplichting werknemer

zijn werkgever inlichten

Vóór het examen

De betrokken werknemer licht zijn werkgever in door middel van een getuigschrift, dat bevestigt dat hij is ingeschreven om een examen van certificering van verworven competenties af te leggen. De werknemer bezorgt dit getuigschrift aan zijn werkgever binnen de 30 dagen die op de inschrijving volgen. Dit getuigschrift wordt door het bevoegde overheidsbestuur aan de werknemer overgemaakt; de ontwerptekst vermeldt niet binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Het getuigschrift vermeldt:

Na het examen

De werknemer geeft het attest van deelname aan het examen (afgegeven door hetzelfde overheidsbestuur) aan zijn werkgever af, uiterlijk binnen 8 dagen na de uitreiking ervan. Hier vermeldt de ontwerptekst evenmin binnen welke termijn de uitreiking door overheidsbestuur moet gebeuren.

Kijk voor meer informatie zeker ook eens op de website van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg www.meta.fgov.be

Bron: www.sd.be

Documentatie

Informatiefolder over Educatief Verlof (pdf)