Inschrijvingsvoorwaarden

De cursist moet minimum 16 jaar zijn op het moment van inschrijving.
Inschrijvingen gebeuren uitsluitend in het centrum en zijn slechts geldig na het betalen van inschrijvingsgeld. Reserveren is niet mogelijk.

Vrijstelling van cursusgeld, zie: Welke cursisten worden vrijgesteld van cursusgeld?
Bij de inschrijving moet u uw identiteitskaart of verblijfsvergunning voorleggen. Het cursusniveau dat voor u het meest geschikt is, wordt door ons GLTT-team bepaald bij de inschrijving aan de hand van een mondelinge en schriftelijke oriëntatietest.

Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Vrijstellingen van inschrijvingsgeld

Welke cursisten komen in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld?

Volledig vrijgestelden en vereiste attesten

Volgende categorieën worden volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld indien ze de vereiste attesten kunnen voorleggen. De attesten die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling van het inschrijvingsgeld mogen, om aanvaard te worden, op het ogenblik van inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand. Op de website van het departement onderwijs- afdeling volwassenonderwijs kan men per categorie de attesten vinden die aanleiding geven tot vrijstelling : www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs

1. Leefloontrekkers of personen ten hunner laste

Attest: attest waaruit blijkt dat betrokkene een leefloon geniet. (plus een verklaring op eer ivm de samenstelling gezin voor de personen ten hunner laste indien laatst genoemden gebruik willen maken van deze vrijstelling.)

2. Asielzoekers die materiële hulp genieten

Attest: attest waaruit blijkt dat de betrokkene materiële hulp geniet.

3. Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven

Attest: Attest van de VDAB, Actiris (Brussel), RVA, ONEM (Wallonië)

Verminderd inschrijvingsgeld en vereiste attesten

Volgende categorieën genieten een verminderd inschrijvingsgeld (0,25 € per voorziene lestijd) indien ze de vereiste attesten kunnen voorleggen.

1) Cursisten die een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering

Attest: voor het verkrijgen van een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld moet het verwerven van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering aangetoond worden op basis van:

 • een attest van VDAB
 • een attest van ACTIRIS (Brussel)
 • een attest van de RVA
 • of een attest van de ONEM (Wallonië)
2) Mindervaliden of personen ten hunner laste

Een mindervalide cursist kan vrijstelling van het inschrijvingsgeld verkrijgen indien hij in het bezit is van één van volgende attesten:

 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest, uitgereikt door het ministerie van Sociale Zaken, waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming, bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
 • een attest, waaruit de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap blijkt.
 • een attest uitgereikt door de mutualiteit

Personen die een rustpensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid of die op invaliditeit zijn geplaatst voldoen aan de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% De vrijstellingen voor mindervalide cursisten worden maar verleend tot aan de pensioensgerechtigde leeftijd

Opmerking terugbetaling:

Omdat het bedrag op het inschrijvingsbewijs van de cursist moet worden aangepast, kan enkel terugbetaald worden indien de cursist naast het attest ook het origineel inschrijvingsbewijs meebrengt.

Opleidingscheques

Belangrijke wijziging reglementering opleidingscheques
Beperking opleidingscheques hooggeschoolden
De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt.
Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

(Meer info…)

Educatief verlof


Wie voltijds werkt heeft recht op betaald educatief verlof. Werknemers kunnen tot en met 31 oktober (voor cursussen van het eerste semester) en tot 15 dagen na de inschrijving voor cursussen die beginnen na 31 oktober een aanvraag indienen voor educatief verlof.

GLTT-procedure voor aanvraag van educatief verlof

Vooreerst dient u een attest voor educatief verlof aan te vragen op het secretariaat. Hiertoe komt u vóór de aanvang van de les langs op secretariaat, met uw inschrijvingsbewijs. Aan het einde van de les zal het attest klaar zijn. Vervolgens overhandigt u dit attest aan uw werkgever. Overhandig steeds het originele attest aan uw werkgever. Ook uw werkgever moet dit originele attest aan het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling overhandigen.Na 3 maanden en aan het einde van het semester ontvangt u van de GLTT een document met uw aanwezigheden (en eventuele afwezigheden) in de cursus. Dit document dient opnieuw overhandigd te worden aan de werkgever.
Opmerking: Voor de cursussen fotografie heeft u geen recht op educatief verlof

Educatief Verlof-kaart.

Om elke discussie i.v.m. aanwezigheden en eventuele afwezigheden te vermijden ontvangt men een Educatief Verlof-kaart. Voor het begin van de cursus overhandigt men deze aan de secretariaatsmedewerker. Na de cursus haalt u de afgestempelde Educatief Verlof-kaart op het secretariaat af.

Afwezigheden

Er is een maximum percentage vastgesteld van afwezigheden dat u niet mag overschrijden. Zoniet verliest u uw EV-rechten. Gelet op de gegroepeerde lestijden vertegenwoordigt een afwezigheid van een voormiddag-, een namiddag- of een avondcursus een afwezigheid van 3, 75 uur (en niet van 3 uur!) Afwezigheden zonder verantwoording, ook voor een gedeelte van de cursus (vb. na de pauze), worden als dusdanig genoteerd. Voor gewettigde afwezigheden bezorgt u ten laatste binnen de 10 dagen volgend op de afwezigheid het afwezigheidsattest aan het GLTT-secretariaat, cfr. het door u ondertekende reglement op de keerzijde van uw inschrijvingsformulier. Uitsluitend volgende instanties kunnen dergelijk attest afleveren: de behandelende geneesheer of uw werkgever. Contacteer in discussiegevallen met uw werkgever de totaal onafhankelijke diensten “Educatief Verlof” van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. U kan hen telefonisch bereiken op volgende nummer: 02/ 233.47.30. Wetgeving educatief verlof

Documentatie

Informatiefolder over Educatief Verlof (pdf)

Maximumfactuur voor een GLTT-opleiding


De maximumfactuur voor een GLTT-opleiding bestaat uit:

 • het inschrijvingsgeld
 • de handboeken en/of syllabi
 • eventuele cd’s en dvd’s
 • eventuele uitgaven verbonden aan extra-muros activiteiten
 • bijdrage cursusmateriaal
 • de eventuele toegang tot een extern elektronisch leerplatform

Het standaardinschrijvingsgeld bedraagt 1.50 euro per geplande lestijd. Voor de NT2-opleidingen bedraagt dit slechts 0.60 euro.

De totale maximumfactuur voor een opleiding van 120 lestijden bedraagt niet meer dan 200 €.

GLTT en het Europees referentiekader

 • Modules 01 en 02 – Breakthrough A1 – (120 lesuren)
 • Modules 03 en 04 – Waystage A2 – (120 lesuren)
 • Modules 05, 06, 07 en 08 – Threshold B1 – (240 lesuren)
 • Modules 09, 10, 11 en 12 – Threshold B1 – (240 lesuren)
 • Modules 13 tot 16 – Vantage B2 – (240 lesuren)
 • Modules 17 tot 20 – Effectiveness C1 – (240 lesuren)

Kan ik kiezen op welk niveau ik de cursus volg?


Neen en dat is in uw eigen belang. Bij de inschrijving legt u een oriëntatietest of toelatingsproef af en op basis van het resultaat van die test, wordt uw niveau bepaald. Zo zit u meteen op het niveau dat het best bij uw huidig kennisniveau past.

Wanneer kan ik de oriëntatietest afleggen?


Tijdens de periode van de inschrijvingen.

Kan ik kiezen wanneer ik de cursus volg?


Ja, van het ogenblik dat wij uw niveau kennen, kunnen we nagaan waar er nog vrije plaatsen zijn en indien de cursus meerdere keren per week georganiseerd wordt, kunt u kiezen uit de beschikbare mogelijkheden.

Kan ik online inschrijven?


Ja, dit is mogelijk via de website http://data.glttcvo.be.

Kan ik voor een cursus reserveren?


Neen. Wie eerst komt, wordt eerst bediend.

Kan ik betalen met een overschrijvingsformulier of een kredietkaart?


Neen. Een overschrijvingsformulier is geen betaalmiddel. U kan contant betalen, met Bancontact/ Mister Cash of met opleidingscheques maar niet per overschrijving, noch met kredietkaart noch met cheque.

Kan ik eerst inschrijven en pas nadien betalen?


Neen, zolang u niet betaald hebt, bent u ook niet ingeschreven.

Kan ik voor iemand anders inschrijven ?


Ja, als er geen oriëntatietest moet afgelegd worden (want die kunt u uiteraard niet zelf afleggen). Breng in dat geval de identiteitskaart mee van de persoon die u wenst in te schrijven.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?


Een inschrijving annuleren is mogelijk tot en met de tiende kalenderdag na de eerste lesdag van een module.

 • Indien de uitschrijving VÓÓR de eerste lesdag gebeurt, wordt per module € 5 inschrijvingsgeld ingehouden.
 • Indien de uitschrijving de eerste lesdag of later gebeurt (doch vóór de tiende kalenderdag na de eerste lesdag), wordt € 15 ingehouden.
 • Nadien is geen terugbetaling van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
 • De bijdrage voor cursusmateriaal wordt NOOIT terugbetaald.

Als ik annuleer, kan iemand anders dan mijn plaats innemen ?


Neen. Elke inschrijving is op naam. U kunt uw plaats in de cursus of uw inschrijving dus niet afstaan aan iemand anders (ook niet occasioneel).

Kan ik na 1 september nog inschrijven ?


Ja, als er nog voldoende plaats is. De inschrijvingen kunnen echter ook voortijdig afgesloten worden.

Kan ik nog veranderen van klas als ik ingeschreven ben?


Ja, op voorwaarde dat uw leerkracht daarmee akkoord gaat en dat er nog plaats is in de andere klas.
Let wel: na 15 oktober zijn klasveranderingen niet meer mogelijk.
Om van klas te veranderen gelieve naar het GLTT secretariaat te komen met uw origineel inschrijvingsbewijs.

Mag ik op andere ogenblikken de cursus volgen dan degene waarvoor ik ingeschreven ben ?


Neen. Het Departement Onderwijs laat dit gewoon niet toe. Bovendien bent u enkel maar verzekerd voor uw aanwezigheid in de GLTT op de dag en het tijdstip waarop u ingeschreven bent.

Hoe groot zijn de groepen waaraan cursus gegeven wordt?


Dat hangt af van de grootte van de lokalen en varieert van een tiental tot een dertigtal. Op hogere niveaus zijn de groepen meestal ook kleiner.

Welke handboeken heb ik nodig ?


U ontvangt de boekenlijst bij inschrijving.

Boekenlijsten vindt u ook op de website terug.

Wat moet ik doen om een studentenkaart te krijgen?


Vanaf de tweede week van oktober kan u een studentenkaart verkrijgen op het secretariaat.
U brengt voor de aanvang van de cursus een kopie van uw inschrijvingsbewijs + een pasfoto binnen op het secretariaat.
Tijdens de pauze zal uw studentenkaart klaarliggen op het secretariaat.

Kinderbijslag


Om recht te hebben op kinderbijslag moet men minimum 17 uur per week cursus volgen aan de GLTT of elders. Een cursist die uitsluitend les volgt aan de GLTT moet dus minstens 18u cursus per week volgen

GLTT-procedure ivm met afwezigheden KB cursisten

Om terugvorderingen van reeds toegekende gelden te voorkomen, vestigen we uw aandacht op volgende verplichtingen:

Een afwezigheid van één cursusdag: dergelijke afwezigheid moet de dag zelf telefonisch meegedeeld worden aan het GLTT-secretariaat. KB-cursisten jonger dan 18 jaar overhandigen voor de afwezigheid van één cursusdag hetzij een attest van de verantwoordelijke ouder met de reden van de afwezigheid, hetzij een ander officieel attest aan het GLTT-secretariaat en dit binnen de 7 dagen die volgen op de afwezigheid.

KB-cursisten ouder dan 18 jaar overhandigen voor dergelijke afwezigheid een verklaring met de reden van afwezigheid, hetzij een officieel attest aan het GLTT-secretariaat en dit binnen de 7 dagen die volgen op de afwezigheid.

Een afwezigheid van twee of meerdere cursusdagen wordt door elke KB-cursist gestaafd door een medisch attest of een ander officieel attest. Dit attest vermeldt duidelijk de naam en voornaam van de KB-cursist evenals de exacte ziekteperiode. Dit attest wordt ten laatste binnen den 7 dagen volgend op de afwezigheid aan het GLTT-secretariaat overgemaakt.