EVC - EVK

Vrijstellingen - algemeen

Als cursist kan je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van één of meerdere modules bekomen.

Indien je beschikt over een deelcertificaat of een certificaat van een opleiding die je gevolgd hebt in een ander Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) in België en waarvoor je geslaagd bent, dien je hiervan een kopie in op het secretariaat van één van beide campussen bij inschrijving.

Indien je echter over andere attesten, diploma’s of certificaten beschikt dan diegene afgeleverd door een CVO en waarmee je kan aantonen dat je de leerinhouden en de daaraan gekoppelde competenties/eindtermen van een bepaalde module reeds verworven hebt, dan val je onder de procedure ‘Eerder Verworven Kwalificaties’ (EVK).

Indien je al een bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden door zelfstudie, een verblijf in het buitenland, werkervaring, ... hebt maar geen concreet attest of bewijs kan voorleggen, val je onder de procedure ‘Eerder Verworven Competenties’ (EVC).

Indien je als cursist een EVC-dossier indient waarover twijfel bestaat betreffende de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden, kan je nog altijd een vrijstellingsproef afleggen.

EVK - Eerder Verworven Kwalificaties

Algemeen

Kwalificaties zijn binnenlandse of buitenlandse studiebewijzen – andere dan diegene afgeleverd door een CVO - die aantonen dat cursisten een leertraject met goed gevolg doorlopen hebben. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat er slechts sprake is van een kwalificatie wanneer de leerdoelen van het leertraject concreet gestipuleerd zijn in een document bij het begin van een opleiding én deze uiteindelijk ook concreet worden geëvalueerd. Anders gezegd, een cursist moet een test/examen hebben afgelegd dat resulteerde in een formeel attest, getuigschrift of diploma. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding wordt dus niet beschouwd als een kwalificatie.

Procedure

EVC - Eerder Verworven Competenties

Algemeen

Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet door een studiebewijs werden bekrachtigd. Het CVO dient dus na te gaan of de competenties die een cursist verworven heeft door zelfstudie, werkervaring, … erkend kunnen worden en kunnen leiden tot een vrijstelling.

Procedure

Vrijstellingsproef

Algemeen

Tijdens een vrijstellingsproef gaat het centrum na of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de competenties/eindtermen van de module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat naargelang de te volgen opleiding uit een schriftelijke en/of mondelinge test of een praktische proef.

Procedure